Cuestionario adopción gat@

  Agradecémoslles a atenta lectura e a realización deste cuestionario e desculpámonos polo persoal dalgunhas preguntas se lles resultaron molestas. Agardamos que comprendan que a nosa máxima preocupación é o benestar dos nosos animais

  ¿QUÉ ABEIRENSE ESTÁS INTERESADO EN ADOPTAR?
  Se non o tes claro, aconsellarémosche ao Abeirese que mellor se adapte ás túas circunstancias

  A)DATOS PERSOAIS:
  Nome completo:
  D.N.I.:
  Domicilio:
  Localidade/Provincia:
  C.P.:
  Idade:
  Teléfono/s:
  E-mail:

  B)VIVENDA:
  1.- Vivenda ¿en réxime de propiedade ou aluguer?
  AlugerPropiedade

  2.- Tipo de vivenda:
  PisoCasaChalet adosadoFincaoutro
  Comentario:

  3. - En caso de ter xardín, terraza, azotea… ¿están convenientemente valados para evitar que @ gat@ poida fuxir?
  SiNon Breve explicación de como é:

  4.- ¿Qué tipo de xanelas tén?
  FixaOscilanteBatienteOscilo-BatientePivotanteCorredeiraOscilo-ParalelaPlegable
  Comentario:
  ¿Cal sería o seu sistema de ventilación da casa para evitarlle perigos ao gat@?

  5.- En caso de vivir de aluguer,
  ¿consultou no seu contrato se se prohíbe a posesión de animais?
  SiNon

  6. - ¿Ten algún veciño que vostede saiba que esté especialmente en contra de que habiten animais nas vivendas cercanas?
  SiNon

  7. - ¿Ten coñecemento o dono/a da vivienda de que vai vostede adoptar un animal?
  SiNon
  ¿Está dacordo?
  SiNon

  8 .- ¿Ten previsto mudarse nos próximos anos?
  SiNon
  En caso afirmativo, ¿que faría co animal adoptado?

  C) SOBRE AS PERSOAS QUE VIVEN NA SÚA CASA

  9.¿Con cantas personas comparte vivenda?

  - Sobre as persoas coas que comparte a vivenda, indique a idade e relación que ten con cada unha delas e a que se adican.

  En caso de haber nenos, ¿que pensan eles sobre os animais?

  10.- Se non ten fillos
  ¿pensa telos no futuro?
  SiNon
  ¿Está vostede informad@ sobre a toxoplasmose durante o embarazo?
  SiNon
  ¿Pensou que pasará co animal cando o bebé chegue a casa?
  SiNon

  11. - ¿Qué pensa da convivencia de bebés e nenos con animais?

  12.-¿Están todos os membros da familia dacordo coa adopción?
  SiNon
  ¿De quen foi a idea de conseguir un novo animal para a súa familia?
  PaiNaiFill@ParellaOutro
  ¿cal foi a reacción inicial dos demáis membros da familia?

  13.- ¿Padece vostede algún tipo de alerxia?
  SiNon
  ¿Padece algunha das personas coas que comparte a súa vivenda algún tipo de alerxia?
  SiNon
  En caso afirmativo indique que tipo de alerxia e quen a padece.

  D) OCUPACIÓNS E TEMPO LIBRE

  14.- ¿Traballa actualmente?
  SiNon

  15.- ¿Canto tempo aproximadamente lle adicará ao animal?
  Menos 1 hora1 hora2 horas3 horas4 horastodo o que poidalevareino a todas partes

  16.- ¿Cantas horas ao día pasará só o animal na vivienda?
  Nunca estará só1 hora2 horas3 horas4 horastoda a xornada laboraltodo o dia

  17.- ¿Dispón dunha situación económica que lle permita facer fronte á calquera imprevisto relacionado coa saúde do gato?
  SiNon

  18.- En caso de viaxe ou vacacións:
  ¿Que fará co animal?
  Levalo conmigoDeixalo só na casaDeixalo a un familiarDeixalo na casa, alguén virá a darlle de comer

  E)SOBRE O ANIMAL A ADOPTAR E AS SÚAS EXPERIENCIAS ANTERIORES

  19. ¿Cantos anos de media pensa que pode vivir un gato?
  1 ano2 anos5 anos8 anos10 anos12 anos15 anos20 anosnon sei

  20.- ¿Por que se decide pola vía da adopción e non opta por mercar o animal?

  21.- ¿Tivo vostede ou a súa parella anteriormente algún animal?
  SiNon
  En caso afirmativo, cóntenos un pouco sobre eles: de que raza eran, tamaño, sexo, que ocurríu con eles en caso de non telos xa pero se seguen vivos, se morreron de que e a que idade, que relación tivo con eles (compañía, garda…), se os mercou, llos regalaron ou os adoptou, onde os adoptou e con que asociación, que idade tiñan cando chegaron á súa casa...

  22.- ¿Ten actualmente animais na casa?
  En caso de que así sexa, cóntenos algo sobre eles: cantos son e de que especie, de que raza, de que idade, de que sexo, que carácter teñen (dominantes, ciumentos, posesivos ou ben tranquilos, sumisos…), que relación ten con eles (compañía, garda,…), se os mercou, llos regalaron ou os adoptou, onde os adoptou e con que asociación, que idade tiñan cando chegaron á súa casa..

  23.- ¿Qué carácter desexa que teña o seu gato?
  Tranquiloactivoagarimosoindependentedependentecurioso
  ¿Por que?

  24.- ¿Cal é o motivo polo que se decide a adoptar a este animal en concreto?

  25.- ¿Que necesidades cre que pode ter?

  26.- ¿Canto é o máximo que gastaría no seu animal se precisase uns gastos máis elevados do habitual de veterinario por causa dun accidente ou enfermidade?

  27.- ¿Con que alimentará habitualmente ao seu animal?
  Cociña caseiraPensoComida húmidaOutro
  ¿Coñece o custe aproximado da comida dun gato ao mes?
  SiNon

  28. ¿Coñece o custe aproximado das vacinas anuais dun gato?
  SiNon
  ¿E o dunha consulta veterinaria?
  SiNon

  29.- ¿Cal será o lugar da súa vivenda destinado para que o animal adoptado durma?
  SalaCociñaMiña habitacionTerrazaTerá habitacion propiaBañoHabitación meu filloOutra
  ¿E para os seus pratos da comida e auga e o areeiro?
  SalaCociñaMiña habitacionTerrazaNa súa habitacionBañoHabitación meu filloOutra

  30.- ¿Haberá alguna habitación onde teña prohibido entrar?
  SiNon
  ¿Cal?
  SalaCociñaMiña habitacionTerrazaBañoHabitación meu filloOutra

  31.- Cando o animal quede so na vivenda
  ¿Estará confinado nalguna zona concreta da casa?
  SiNon
  ¿Onde?
  SalaCociñaMiña habitacionTerrazaTerá habitacion propiaBañoHabitación meu filloOutra

  32.- ¿Que faría vostede se o animal sube ao sofá, a mesa ou a algún moble ou se se adica a rabuñalos ou afiar neles as unllas?

  33.- Se é o caso, ¿por que se decide por un cachorro?

  34.- ¿Que coidados cree que precisa un cachorro?

  Por favor, cite algunha das ventaxes que pense que pode ter adoptar un cachorro:

  e algún dos inconvenientes que pense que pode ter adoptar un cachorro:

  35.- ¿Que pensa acerca de adoptar un gato adulto?

  Por favor, cite alomenos unha ventaxe que pense que ten a adopción dun animal adulto.

  e un inconveniente que pense que ten a adopción dun animal adulto.

  F) SOBRE O COMPORTAMENTO DO GATO

  36.- Enumere todos os problemas de comportamento que coñeza ou lembre que poidan darse nun gato.

  37.- ¿Que faría se o gato adoptado non se adapta ou xurde algún problema de comportamento nel?

  38.- ¿A que pensa que se deben os problemas de comportamento que desenvolven os gatos?

  39. - ¿Cre que estes problemas teñen solución?
  SiNon
  ou, pola contra, pensa que unha mala conducta nunca desaparecerá?
  SiNon

  40.- ¿Leu algún libro ou texto sobre comportamento e educación do gato?
  SiNon

  41.- ¿Como cre que se ensina a un gato a facer as súas necesidades no areneiro?

  42.- ¿Tivo algunha mala experiencia con algún gat@?
  SiNon
  En caso afirmativo, por favor, diganos que pasou:

  43.- ¿Que aspecto negativos dos gatos lle molesta máis?
  gastoque miañenque solten pelocompromiso de por vidaque facer en vacacionsrabuñen os moblespoidan morder ou rabuñar xogando

  44. ¿Pensa que os gatos precisan menos atención que os cans?
  SiNon
  G) OUTRAS CUESTIÓNS

  45.- ¿Visitou algún refuxio de animais algunha vez?
  SiNon
  ¿Cal?

  ¿É socio/a dalgún refuxio ou protectora de animais?
  SiNon
  En caso afirmativo, ¿en que protectora?

  ¿ten apadriñado algún animal?
  SiNon
  En caso afirmativo, ¿en que protectora?

  46.- ¿Aceptaría que lle realizasemos unha visita previa ao domicilio para comprobar onde vai vivir o animal?
  SiNon
  ¿e outras cada certo tempo despois da adopción?
  SiNon
  ¿Faríanos chegar fotos periodicamente da súa evolución e daríanos permiso para publicalas na nosa páxina?
  SiNon
  ¿Informarános de calquera accidente ou enfermidade grave que padeza o animal?
  SiNon

  47.-¿Ten un veterinario de confianza?
  SiNon
  ¿De que veterinario se trata?

  ¿Importaríalle que falásemos con el?
  SiNon

  48.- Os seus animais, en caso de telos agora mesmo ou no pasado,
  ¿foron atendidos por el nos seguintes casos?
  ¿revacinados anualmente?
  SiNon
  ¿desparasitados regularmente?
  SiNon
  ¿esterilizados?
  SiNon
  ¿testados?
  SiNon
  ¿atendidos por algún accidente?
  SiNon
  ¿tratados por algunha enfermidade grave?
  SiNon

  49.- En caso de ter outros animais agora mesmo, ¿están esterilizados?
  SiNon

  50.- Se adoptase vostede un animal adulto, ¿preferiría que se lle entregase esterilizado ou non?
  SiNon

  51.- ¿Sabe en qué consiste a desungulación ?
  SiNon
  ¿Practicouna alguna vez?
  SiNon
  ¿Faríao co gato que adoptase?
  SiNon
  ¿Recomendouna vostede?
  SiNon
  ¿lla recomendaron algunha vez?
  SiNon

  52. ¿Que enfermidades máis comúns coñece nos gatos?
  alerxia respiratoriasalerxias cutáneasbronconeumoníagripe do gatocataratasconjuntivitisentropiónproblemas gastrointestinaisestomatitisfarinxitisotitiscistitisinsuficiencia renalcardiomiopatía hipertróficapanleucopenia felinaleucemia felinavirus de inmunodefiencia felinaanemia infecciosa felinaperitonitis infecciosa felina
  ¿Coñece a inmunodeficiencia?
  SiNon
  ¿Coñece a leucemia felinas?
  SiNon
  Se tén máis gatos, ¿están testados desas enfermidades?
  SiNon

  53.- Ás veces os trámites dunha adopción son algo lentos debido ao exceso de traballo dos voluntarios que realizan a xestión, ¿Canto tempo estaría disposto a esperar para recibir o animal que desexa adoptar?

  54.- ¿Coñecía previamente a nosa asociación?:
  SiNon

  55.- ¿Que lle pareceu este cuestionario en xeral? Coméntenos aquí calquera suxestion, opinión ou comentario que desexe facernos:

  AceptoLey de Protección de Datos

  Dacordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Dicembre, de Protección de Datos de Carácter Persoal, do Real Decreto 1720/2007 polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal informamos de que os datos de carácter persoal aquí recollidos serán obxeto de tratamento automatizado nos nosos ficheiros, co fin de facilitarlles información sobre os nosos animais segundo a súa solicitude. Igualmente dan o seu consentimento para manter os seus datos nos nosos ficheiros unha vez finalizada a relación co fin de mantelos informados de sucesos e animales en adopción, ademáis de eventos organizados pola Asociación pola protección animal Abeiro. En caso de non desexar recibir información deste tipo por favor marque esta casilla